Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2021.05.05

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) – asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems tinkančio kelionėms kelionės dokumento, ir yra skirtas grįžti tik į Lietuvą, tęsti kelionės ir su juo vykti į kitas valstybes NEGALIMA. Dokumentai dėl AGP išdavimo pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės. AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų. AGP išdavimo konsulinis mokestis yra 25 eurai.

Atvejai, kada gali būti išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas

 • LR piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje, pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms dokumento
 • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi LR, grįžti į Lietuvą, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento
 • užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra LR piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti LR pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento (toliau– užsienio valstybėje gimęs vaikas)
 • užsienio valstybės piliečiams, vadovaujantis LR tarptautinėmis sutartimis ar Europos Sąjungos teisės aktais.

Prašant išduoti AGP, turi būti pateikti šie dokumentai

 • tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis užpildytas nustatytos formos prašymas 
 • dvi 35x45 mm dydžio foto nuotraukos atitinkančios asmens, kuriam prašomas išduoti AGP, amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas asmens vardas/-ai ir pavardė
 • pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu juos turi
 • pranešimas apie LR pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, tuo atveju, jeigu AGP prašoma išduoti praradus pasą arba asmens tapatybės kortelę
 • pareiškimas dėl LR pilietybės, tuo atveju, jeigu pareiškėjas prašo išduoti AGP vietoj prarasto ar negaliojančio daugiau kaip pusę metų asmens tapatybės dokumento

Prašant išduoti AGP užsienio valstybėje gimusiam vaikui, turi būti pateikti šie dokumentai

 • tvarkingai ir tiksliai, lietuviškais rašmenimis užpildytas prašymas 
 • dvi 35x45 mm dydžio foto nuotraukos, atitinkančios asmens amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas asmens vardas ir pavardė
 • vaiko tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir LR pilietybę patvirtinantys asmens dokumentai;
 • LR institucijų išduotas vaiko gimimo liudijimas arba Kanados institucijų išduotas LEGALIZUOTAS vaiko gimimo liudijimas, jei duomenų bazėse nėra asmens duomenų apie vaiką.

Išduodant AGP privaloma asmeniškai identifikuoti asmenį, tad yra galimi du dokumentų dėl AGP pateikimo ir AGP atsiėmimo būdai:

 • Dokumentai pateikiami asmeniškai atvykus į ambasadą Otavoje iš anksto suderintu laiku ir AGP yra atsiimamas iš karto. Esant pageidavimui ir užpildžius pareiškimą, išrašytas AGP pareiškėjui gali būti siunčiamas paštu.
 • Dokumentai dėl AGP į ambasadą pateikiami siunčiant paštu. Pareiškėjas išduotą AGP atsiima konsulinėje įstaigoje asmeniškai.

AGP išdavimas nepilnamečiams

 • Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.
 • AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo.

Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens. Atsiimdamas AGP užsienyje gimusiam vaikui, vienas iš vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo pasirašo nustatytos formos informacinį pranešimą. Jo kopija atiduodama kartu su AGP.

AGP išdavimas nuotoliniu būdu

Nuo 2021 m. gegužės 10 d. įsigalioja nauja AGP išdavimo tvarkos aprašo redakcija ir Konsulinės pagalbos teikimo neatstovaujamiems ES piliečiams tvarkos aprašo pakeitimas, įtvirtinantis laikinojo kelionės dokumento kitų ES valstybių narių piliečiams išdavimo tvarką

Remiantis nauja tvarka nustatyta, jog

 • Prašymą išduoti AGP ir reikalingus dokumentus asmuo gali pateikti tiek asmeniškai – atvykęs į konsulinę įstaigą arba per garbės konsulinį pareigūną, tiek nuotoliniu būdu – registruotuoju paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu.
 • Nuotoliniu būdu pateikęs dokumentus asmuo atsiimti AGP turi atvykti į konsulinę įstaigą, o jei negali atvykti dėl objektyvių priežasčių (ligos, negalios, taikomų valstybių sienų kirtimo ir (arba) judėjimo jų teritorijose ribojimų ir kt.), iš anksto suderinus ir gavus leidimą asmens tapatybė gali būti patvirtinama ir dokumentų originalai patikrinami nuotoliniu būdu, o AGP išsiunčiamas konsulinės įstaigos ar asmens pasirinktu saugiu būdu, asmeniui apmokėjus siuntimo išlaidas.
 • Prašymas turi būti pateiktas ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki planuojamos kelionės, apibrėžtas ilgesnis (iki 45 kalendorinių dienų) AGP galiojimo terminas tais atvejais, kai kelionės trukmė yra ilgesnė kaip 15 kalendorinių dienų ar esant kitų svarbių aplinkybių.
 • Nepilnametis asmuo, kuriam sukako 16 metų, prašymą išduoti AGP ir dokumentus gali pateikti pats.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha